راه حل های گروه برق

مهندسین و کارشناسان برق و تیم فنی ما راه حلهای کاربردی برای انواع  ماشین آلات  MV و LV و تجهیزاتی همچون موتورهای الکتریکی ژنراتور- ترانسفورماتور، اتوماسیون درایو - سافت استارتر—نیروگاه های آبی و دیزل ژنراتور، ارائه می نمایند . در این راستا با صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی سیمان و فولاد و نیروگاه ها و  برخی تولید کنندگان بزرگ در دنیا همکاری نموده است.  همچنین شرکت دارای  انبار بزرگی در تهران به منظور ذخیره و ارائه محصولات  می باشد.    

Energy Efficiency

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Water & Wastewater Industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Food & Beverage Industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Pulp & Paper Industry

PaperRolls1

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Steel Industry

steell

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Marine Industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Energy Industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Oil & Gas Industry

Canadian-oil-and-gas-industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.

Cement & Mining Industry

“Machines that work harder, better and longer. A bit like ourselves really.”
Marcos Aurélio Pereira, Sales Analyst

Durability is a goal for everybody at WEG. Which is why WEG systems are perfect for the tough conditions in the mining industry. Throughout the process, they reduce maintenance to a minimum – while lasting longer. And they allow for energy recovery and help you improve processes. Great benefits which Marcos Aurélio Pereira and his colleagues at WEG work hard to continuously optimise for your business.